คณะกรรมการมูลนิธิอัตภ์พอเพียง

ประธานกรรมการมูลนิธิ

นางสาวมณีพิชญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองประธานกรรมการมูลนิธิ

ดร.สมเจฑธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการมูลนิธิ

นายวรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการ/เหรัญญิกมูลนิธิ

นายสมชาย โพสาวัง

กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิ

นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการ/ปฏิคมมูลนิธิ

นายโชตินรินทร์ ทัศนเปรมสิน
Sky Bet by bettingy.com
เกี่ยวกับมูลนิธิ
 

เกี่ยวกับมูลนิธิ

ความเป็นมา,วัตถุประสงค์ ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพระราชดำริ
 

โครงการสืบสานแนวพระราชดำริ

โครงการสืบสานแนวพระราชดำริ อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์โครงการ
 

โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ชมพู-ภูคา ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิ
 

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิ

ช่องทางบริจาคสมทบทุนต่างๆ อ่านเพิ่มเติม