เป้าหมาย และ แนวทางการดำเนินงาน

เป้าหมายที่สำคัญคือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนห่างไกลที่ยังต้องการโอกาสให้มีความอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความร่มเย็นเป็นสุข และอยู่ดีกินดี ตามแนวพระราชดำริ “อยู่อย่างพอเพียง” อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินงานโดยเริ่มต้นทำโครงการต้นแบบโครงการพัฒนาอาชีพในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ที่ อำเภอนาน้อย จ.น่านตามแผนที่ได้วางไว้ เมื่อประชาชนในชุมชนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพได้ผลตามเกณฑ์ของโครงการที่วางไว้ ก็จะขยายการพัฒนาไปในชุมชนจังหวัดอื่นต่อไป

 

เอกสารการจัดตั้งมูลนิธิ


Sky Bet by bettingy.com
เกี่ยวกับมูลนิธิ
 

เกี่ยวกับมูลนิธิ

ความเป็นมา,วัตถุประสงค์ ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพระราชดำริ
 

โครงการสืบสานแนวพระราชดำริ

โครงการสืบสานแนวพระราชดำริ อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์โครงการ
 

โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ชมพู-ภูคา ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิ
 

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิ

ช่องทางบริจาคสมทบทุนต่างๆ อ่านเพิ่มเติม