วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

1 เพื่อสืบสาน ส่งเสริมการพัฒนา สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง พึ่งพาตัวเองได้

2 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่างๆ โดยนำมาศึกษาวิจัยและพัฒนา เป็นยาแผนโบราณ เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เพื่อจำหน่าย ในโครงการ “พัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

3 เพื่อวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือสู่ระดับสากล ให้สามารถจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้ครัวเรือนและชุมชน เพื่อเสริมสร้างระบบชุมชนเข็มแข็ง

4 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม และบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

5 เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรอื่น หน่วยงานราชการ หรือองค์การเพื่อการกุศลอื่น สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา และเพื่อเน้นในการสนับสนุนสาธารณประโยชน์

6 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

Sky Bet by bettingy.com
เกี่ยวกับมูลนิธิ
 

เกี่ยวกับมูลนิธิ

ความเป็นมา,วัตถุประสงค์ ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพระราชดำริ
 

โครงการสืบสานแนวพระราชดำริ

โครงการสืบสานแนวพระราชดำริ อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์โครงการ
 

โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ชมพู-ภูคา ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิ
 

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิ

ช่องทางบริจาคสมทบทุนต่างๆ อ่านเพิ่มเติม