ตราสัญลักษณ์มูลนิธิ

มูลนิธิอัตภ์พอเพียง

สืบเนื่องจากคณะผู้จัดตั้งมูลนิธิมีความตั้งใจ ที่จะสืบสาน ส่งเสริมการพัฒนา สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทางคณะผู้จัดตั้งจึงได้ร่วมกันจัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบ มูลนิธิ ขึ้น เพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ ในกรณีที่บางครั้งต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ และยังเข้าไม่ถึงชุมชนห่างไกลของประเทศ จนเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้อง กับความต้องการ ความเป็นอยู่ หรือ ทันกับสถานการณ์ที่จำเป็นในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน การที่มูลนิธิอัตภ์พอเพียงได้มีส่วนร่วมเข้าช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ช่วยเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยเน้นเรื่องของการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ในระดับสากล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีตลาดรองรับสามารถจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศได้ โดยสามารถทำให้ชาวบ้านเกษตรกรในชุมชนห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น โดยคณะผู้จัดตั้งมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งให้การร่วมช่วยพัฒนาสังคมของมูลนิธิอัตภ์พอเพียงนี้จะช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยยึดหลัก “อยู่อย่างพอเพียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

เป้าหมาย และ แนวทางการดำเนินงาน

เป้าหมายที่สำคัญคือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนห่างไกลที่ยังต้องการโอกาสให้มีความอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความร่มเย็นเป็นสุข และอยู่ดีกินดี ตามแนวพระราชดำริ “อยู่อย่างพอเพียง” อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินงานโดยเริ่มต้นทำโครงการต้นแบบโครงการพัฒนาอาชีพในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ที่ อำเภอนาน้อย จ.น่านตามแผนที่ได้วางไว้ เมื่อประชาชนในชุมชนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพได้ผลตามเกณฑ์ของโครงการที่วางไว้ ก็จะขยายการพัฒนาไปในชุมชนจังหวัดอื่นต่อไป

เอกสารการจัดตั้งมูลนิธิ


Sky Bet by bettingy.com
เกี่ยวกับมูลนิธิ
 

เกี่ยวกับมูลนิธิ

ความเป็นมา,วัตถุประสงค์ ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพระราชดำริ
 

โครงการสืบสานแนวพระราชดำริ

โครงการสืบสานแนวพระราชดำริ อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์โครงการ
 

โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ชมพู-ภูคา ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิ
 

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิ

ช่องทางบริจาคสมทบทุนต่างๆ อ่านเพิ่มเติม